Salgs- og leveringbetingelser for Bøgelund Træ & Stub  

 

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt i tilbuddet, gælder disse almindelige betingelser for Bøgelund Træ & Stub, CVR.nr.39926431, Teglværksvej 17, 4690 Haslev, Danmark - leverancer til Kunden.

 

Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

 

2. Tilbud og priser

Bøgelund Træ & stub skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Bøgelund Træ & stub inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks ellers bortfalder de.

 

Tilbud omfatter alene de ydelser, der er specificeret heri. Tilbud baseres på de på tilbudsdatoen kendte projektoplysninger og senere fremkomne oplysninger kan medføre prisændringer.

 

Levering af ydelse påbegyndes ved skriftlig accept.

 

Mængdeangivelser er baseret på skøn og er derfor variable. Afregning sker ud fra faktiske opgjorte mængder. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms.

 

Ejerskabet til skovede træer og buske overgår ved fældning/ rydning til Bøgelund Træ & stub medmindre andet er aftalt.

 

3. Arbejdets udførelse

Bøgelund Træ & stub ydelse leveres i henhold til Bøgelund Træ & stub tilbud

 

Kunden er forpligtet til at oplyse om alle nedgravede ledninger og tekniske installationer på grunden.

 

Det er Kundens ansvar, at sikre, at der foreligger de for Bøgelund Træ & stub nødvendige tilladelser, herunder dispensationer efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Kunden afholder omkostningerne til evt. tilladelser.

 

Idet omfang Kunden har bestilt Bøgelund Træ & stub til at udføre jord- og gravearbejder indhenter Bøgelund Træ & stub - på baggrund af Kundens informationer - oplysningerne i ledningsregistre forud for jord- og gravearbejdet.

 

Hvis Kunden i forbindelse med arbejdets udførelse bestiller yderligere grave- og jordarbejder er Kunden forpligtet til at afvente, at Bøgelund Træ & stub indhenter supplerende oplysninger i ledningsregistrene. I det omfang Kunden ikke vil afvente, at der indhentes supplerende oplysninger i ledningsregistreret er Kunden ansvarlig for evt. jord- og graveskade, som opstår i forbindelse hermed. Kunden er i foranstående tilfælde, forpligtet til at skadesløsholdelse Bøgelund Træ & stub for ethvert ansvar, som Bøgelund Træ & stub måtte blive pålagt overfor tredjemand.

 

Det er kundens ansvar at skel inden opstart er mærket korrekt op, samt at naboer er informeret om opstart. Bøgelund Træ & stub er således ikke ansvarlig ved manglende opmærkning af skel eller manglende information af naboer.

 

Stubfræsning gennemføres ved fræsning under jorden i ca. 15-28 cm dybde. I jorden vil der forekomme træstumper i den fræsede jord. Tilbud som omfatter rodfræsning, dækker overkørsel med rodfræseren, og efter fræsningen vil jorden/spåner være tilbage til kunden dette vil sætte sig og det fræsede lag kan evt. synke. Ønskes arealet rodfræset mere end en gang, vil dette blive faktureret som ekstraarbejder.

 

Ved sten, jern og andre fremmede legemer på arealet vil evt. ødelagte tænder på Bøgelund Træ & stub materiel blive faktureret, som meromkostninger. Bøgelund Træ & stub forbeholder sig retten til at frasige opgaver, hvor der er for mange sten, som vil medføre ødelæggelser på maskinen. Hvis det aftalte areal er for vådt eller på anden vis ikke er tilgængeligt på det aftalte udførelsestidspunkt, vil evt. forgæves kørsel/tid blive faktureret Kunden

 

4. Levering og forsinkelse


udførelsen leveres efter Bøgelund Træ & stub bedste skøn i overensstemmelse med de forhold. som er til stede på udførelse tidspunktet, En udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage betragtes i enhver henseende som rettidig levering, så Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Bøgelund Træ & stub.

 

 

Bøgelund Træ & stub forbeholder sig ret til at ændre på aktivitetsrækkefølgen, dog uden at ændre på afleveringstidspunktet.

 

Bøgelund Træ & stub tager forbehold for indtrufne forsinkelser der skyldes dårligt vejrforhold, forespørgsel til ledningsregisteret, anmodning om påvisning, svigtende materialeleverancer, krav fra myndigheder, strejke, lock out, force majeure og andre begivenheder som Bøgelund Træ & stub ikke er herre over. I sådanne tilfælde er Bøgelund Træ & stub berettiget til at udskyde færdiggørelsestidspunktet.

 

Hvis Bøgelund Træ & stub i øvrigt ikke leverer indenfor leveringstiden, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Bøgelund Træ & stub at kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og til at angive, at køber vil annullere ordren, hvis levering ikke sker indenfor denne frist. Fristen kan aldrig være under 4 uger. Hvis levering ikke er sket inden for den af køber fastsatte frist er køber berettiget til, ved skriftlig henvendelse til Bøgelund Træ & stub, at annullere ordren. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbestemmelser gældende over for Bøgelund Træ & stub i tilfælde af forsinkelse.

 

Bøgelund Træ & stub påtager sig intet ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering, herunder for indirekte tab, uanset om kunden hæver handlen eller ej.

 
5. Betalingsvilkår

 

Betalingsbetingelser ved store projekter ser således ud

Vores koncept er klart. ALLE projekter (over 15.000 kr. ex. moms) betales, 50 % af tilbudsprisen senest 3 dage inden vi påbegynder arbejdet. samt bestilling af materialer. Anden halvdel betales ved levering og godkendelse af projektet med 8 dages betalingsfrist .

I sidste ende er konceptet til gavn for dig som kunde, da det er med til at sikre, at vi kan tilbyde vores ydelser til en fornuftig og konkurrencedygtig pris.

 

Slut Afregning/fakturering sker når hele projektet er afsluttet.

 

Ved for sen betaling vil der blive beregnet morarenter 1,0 % pr. måned regnet fra forfaldsdag til betalingsdag. Renten vil blive tilskrevet månedlig og vil kunne ses på det tilsendte kontoudtog.

 

Ved udsendelse af Rykkerskrivelser med anmodning om betaling efter at forfaldsdag er overskredet, vil der blive beregnet et rykkergebyr på kr. 100,00. Gebyret tilskrives den til enhver tid værende saldo og vil fremgå af den tilsendte påmindelse / Rykker.

 

 

6. Mangler og ansvarsbegrænsning


Reklamation over mangler ved, eller forårsaget af, leverancer skal ske straks og senest 3 arbejdsdage efter manglen er eller burde være opdaget.

 

Reklamation skal altid ske skriftligt med udførlig beskrivelse af, hvori manglen består. Hvis kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og der ikke reklamerer som anført, kan krav i anledning af manglen ikke senere gøres gældende.
Bøgelund Træ & Stub hæftelsesansvar ophører i alle tilfælde senest 12 måneder efter udført leverance, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler.

 

Efter Bøgelund Træ & Stub valg vil reklamationsberettigede mangler ved det solgte blive afhjulpet, om leveret, eller entreprisesummen vil helt eller delvist blive krediteret Kunden.

 

Bøgelund Træ & Stub kan ikke gøres ansvarlig for hændelige skader, herunder skader forårsaget af sten eller andre objekter der slynges ud ved sædvanlig brug af maskiner, så som buskryddere, grenknuser og rodfræser, flisehuggere og lign. Sikkerhedszone for skoventreprenørens materiel er, 70m.

 

Bøgelund Træ & Stub kan ikke gøres ansvarlig for skader som følge af brug af sprøjtemidler m.v., medmindre der er handlet groft uagtsomt. Der ydes ikke grogaranti på nyplantninger. Ved plantning er Bøgelund Træ & Stub ikke ansvarlig for udgåede planter forårsaget af tørke, vildtbid, for meget vand, eller frost.

 

Bøgelund Træ & Stub bærer intet ansvar for postkasser, skraldespande, udendørs lamper, gyngestativ, tørrestativ, stakit, hegn og andre tekniske installationer der ikke er fjernet eller afskærmet inden opstart.

 

 

7.Forsikring


Kunden er ansvarlig for at tegne alle nødvendige forsikringer inkl. brand for at afdække skader fra, eller forårsaget af, udført entreprenør arbejde på Kundens ejendom. Kunden er forpligtet til at medtage Bøgelund Træ & Stub som sikret på forsikringspolicen, herunder Kundens brandforsikring. Forsikringen skal omfatte samtlige Entreprenørens arbejder på den grund, ejendom, skov bygning eller anlæg, aftalen vedrører.

 

Bøgelund Træ & Stub har tegnet sædvanlig erhvervs- og produkt ansvarsforsikring. Bøgelund Træ & Stub ansvar er begrænset til dækningen på Bøgelund Træ & Stub forsikringspolice med nedenstående tilføjelser.

 

Bøgelund Træ & Stub er ansvarlig efter dansk rets bestemmelser om produktansvar, og Bøgelund Træ & Stub kan ikke gøres ansvarlig på noget andet grundlag. Bøgelund Træ & Stub ansvar for tingsskade er begrænset til i alt DKK 10.000.000 og for personskade til DKK 10.000.000 for samtlige produktskader og/eller produktansvar pr. kalenderår.

 

Serieskader, dvs. skader på forskellige emner, men med samme skadesårsag betragtes som én skade og Bøgelund Træ & Stub ansvar herfor er begrænset for tingsskade til i alt kr. 10.000.000 og for personskade til DKK 10.000.000 pr. år for samtlige produktskader og/eller produktansvar pr. kalenderår.

 

Bøgelund Træ & Stub er ikke ansvarlig for erstatningskrav eller omkostninger i forbindelse med miljø skader, eller overhængende fare for miljø skader, som defineret i Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljø skader.

 

I intet tilfælde er Bøgelund Træ & Stub ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

 

8. Lovvalg og værneting


Alle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole med Retten i Bøgelund Træ & Stub retskreds.